cv

Sinds 2013: De Secretarisvogel | Spiegelhuis advies en coaching – opdrachten

 • Careyn (zorg): interim secretaris Raad van Bestuur / Raad van Toezicht 
 • Stichting KBA Nw West (primair onderwijs): secretaris Raad van Toezicht / adviseur governance
 • Diverse opdrachtgevers : coaching van bestuurders en secretarissen op het gebied van invulling van de secretarisrol
 • Diverse opdrachtgevers : workshops, teamcoaching, intervisie, o.a. m.b.v. paarden
 • Gruitpoort (cultuur): begeleiding zelfevaluatie Raad van Toezicht
 • Cognitum (woningbouw): secretaris visitatiecommissie
 • Diverse ondernemers op gebied van governance: ad-hoc-secretariswerk (advies, sparringpartner, tekstschrijver rapportages, desk research/analyses e.d. )
 • Aveleijn (zorg): interim bestuurssecretaris
 • Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg: coaching
 • Gemeente Almere, i.o.v. Margriet Jongerius: programmasecretaris/senior beleidsmedewerker stappenplan creatie werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van Almere Floriade 2022
 • Zorgpartners Midden-Holland: interim beleidsmedewerker Raad van Bestuur.
 • Zorgpartners Midden-Holland: oplevering discussienota met scenario’s voor de toekomstige inrichting van functies.
 • Zorgpartners Midden-Holland: vormgeving en visievorming van een team beleidsondersteuning.
 • In samenwerking met / in opdracht van Design Innovation Group:
  • Economic Board Utrecht: visie op zelfmanagement, zorg en welzijn i.r.t. werkgelegenheid en bedrijvigheid.
  • Hogeschool van Utrecht: onderzoeksprogrammering Kenniscentrum Techniek en Innovatie met o.a. aandacht voor context welzijn/zorg.
  • Hogeschool van Utrecht: tekstschrijver/sparringpartner businessplan Center of Expertise Smart Sustainable Cities.
  • Verslaglegging CLICK Regioconferentie 2014.
  • Gemeente Hilversum: project Hilversum Mediastad.
 • Hogeschool van Amsterdam: ontwikkeling onderwijsmateriaal Nederlandse taal, domeinen Gezondheid, Digitale Media en Creatieve Industrie (2015), Economie en Management en Maatschappij en Recht (2014).
 • In opdracht van Raya Medicine:
  • Coach bij diverse coachingsessies met behulp van paarden.
 • Diverse coachingssessies en schrijfopdrachten (e.g. evaluaties  en verslaglegging).

2012-2013: Sabbatical jaar, werkstudente Haras Naturel du Plessis, Frankrijk
Bestudering filosofie en paardentrainingsmethode van Parelli, training en verzorging van paarden en organisatie open dagen 2012 en 2013. Thema’s als communicatie, leiderschap, authentiek handelen en de interactie met ‘de ander’ en de omgeving waarin je je bevindt staan in deze methode centraal.

2010-2012: Secretaris Raad van Bestuur Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg

 • Doorontwikkeling van de functie van praktische ondersteuning van de Raad van Bestuur naar een organisatorische, inhoudelijk en strategisch adviserende en coachende sparringpartner en ‘spin in het web’;
 • adviserend en ondersteunend lid en sparringpartner van het managementteam;
 • projectmanagement van diverse door het bestuur geïnitieerde projecten, waaronder de implementatie van ‘Het Nieuwe Werken’ (van plan van aanpak tot implementatie), ontwerp, implementatie en coördinatie nieuwe beleids- en beheercyclus, in gang zetten nieuwe communicatie- en overlegcultuur, opstellen jaarplannen,  jaarverslagen, ondernemingsplan 2012-2014 en aanvraag kenniscentrumsubsidie, onderzoek naar inrichting en samenhang en werkzaamheden diverse Vilans-secretariaten, praktische en inhoudelijk adviserende voorbereiding overleggen met Raad van Toezicht, ondernemingsraad en externe bijeenkomsten;
 • leidinggevende bestuursstaf.

2005-2010: Organisatieadviseur Andersson Elffers Felix (AEF)

 • Organisatorische en inhoudelijke advisering en ondersteuning van met name (semi)overheidsorganisaties en de non-profit sector. Focus op de (ontwikkeling van de) secretarisrol en procesbegeleiding;
 • deskundig op het gebied van procesbegeleiding, draagvlak creëren, kwaliteitsonderzoek (o.a. INK);
 • werkzaamheden omvatten onder meer: procesbegeleiding en projectmanagement, opstellen plannen van aanpak en rapportages,  sparringpartner voor opdrachtgevers, betrekken belanghebbenden, onderzoek en analyse, verslaglegging, afnemen interviews, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding bijeenkomsten, formuleren en presenteren bevindingen en aanbevelingen;
 • o.a. opdrachten als: programmasecretaris Deltaplan Inburgering, ministerie VROM; ondersteuning en advies programmasecretaris Organisatie Bestuurlijk Toezicht Gemeente Amsterdam; fusiebegeleiding en ondersteuning (secretarisrol) van een aantal justitiële jeugdinrichtingen.

2003-2004: Trainee Europese Commissie, Directoraat-Generaal Transport en Energie, Brussel, België
Medecoördinator van het ‘Rail-Air Intermodality Facilitation Forum’ (werkgroep ‘legal issues’) en verrichten onderzoek naar mogelijkheden emissiehandel voor de luchtvaartsector.

1999- 2001 en 2001- 2003: Fractieassistente GroenLinks Gemeenteraadsfractie Amsterdam
Management secretariaat; opstellen voorstellen, notities en amendementen; eerste contact met burgers en pers; administratieve werkzaamheden; notuleren; organisatie diverse bijeenkomsten en recepties; agendabeheer; afnemen interviews; vormgeving boekjes e.d; inwerken nieuwe medewerkers.

2001: Trainee Kenniscentrum duurzaam bosbeheer ‘RECOFTC’, Bangkok, Thailand
Inhoudelijke en organisatorische ondersteuning projectleider bij ‘Pred Nai community forestry project’ in het oosten van Thailand; interviewen van lokale bevolking, RECOFTC werknemers en overheidsfunctionarissen; analyseren van lokale (netwerk)bijeenkomsten en monitoring het voortgang van het project; verslag doen van de samenwerking tussen RECOFTC, overheid en lokale bevolking.

Opleiding
1999-2005: Bestuurskunde, Universiteit van Amsterdam.
1998-2002: Asia Studies, Universiteit van Amsterdam.
1997-1998: Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam. Propedeuse.
1994-1995: VWO, Stebo Utrecht.
1988-1993: HAVO, Montessori Lyceum Amsterdam.

Nevenactiviteiten
2010-2013 Associate Group Relations Nederland (groepsprocessen in organisaties).
2013      Vrijwilliger De Wildtshof Paardenverzorgcentrum, Uddel.
2011-2012 Vrijwilliger Stadsboerderij Zimmerhoeve, Amsterdam.
2009-2011 Lid Raad van Advies Landelijke Professionalisering en Regionalisering De Dierenbescherming.
2008-2011 Bestuurslid De Dierenbescherming Afdeling Amsterdam, portefeuilles vrijwilligersbeleid en inspectie, vice-voorzitter.
2002-2004 Teller verkiezingen Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement. Gemeente Amsterdam.
1997-1998 Duovoorzitter werkgroep mensenrechten bij Studentenorganisatie voor Internationale Betrekkingen (SIB).
1995-2004 Diverse reizen door China, Thailand en Laos.
1995-1997 Voorzitter werkgroep ‘Politieke Cinema’, lid werkgroep mensenrechten bij Jonge Democraten Amsterdam.